RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.07.2017 1 lipca Dniem Sejmu Polskiego RODM Toruń

1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie zawarto Unię Lubelską – porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Określana jako unia realna, w odróżnieniu od poprzednich, wiążących oba państwa tylko osobą władcy (unia personalna). Została przyjęta 28 czerwca, a podpisana 1 lipca 1569, ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569. W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów – ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.


Postanowienia Unii brzmiały:

 • Oba państwa miały mieć jednego władcę wybieranego wspólnie przez oba narody w wolnej elekcji i koronowanego na króla Polski i wielkiego księcia Litwy w Krakowie
 • Powołano wspólny Sejm walny, obradujący w Warszawie, którego izba poselska składała się ze 77 posłów koronnych i 50 litewskich, a w skład Senatu weszło 113 senatorów koronnych i 27 litewskich
 • Oba człony Rzeczypospolitej zobowiązały się prowadzić wspólną politykę obronną i zagraniczną
 • Zachowano odrębne urzędy centralne, tytuły i dostojeństwa z zakresem kompetencji identycznym w obu krajach
 • Wprowadzono jednakową monetę, bitą osobno w każdym państwie
 • Zachowano odrębne wojsko polskie i litewskie
 • Zachowano odrębne języki urzędowe (na Litwie język ruski)
 • Egzekucja królewszczyzn i podważanie nadań królewskich nie miały zastosowania na Litwie
 • Zachowano w mocy wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje obowiązujące w obu państwach, jak również odrębne sądownictwo i prawo sądowe.
 • Zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie

 • W 2015 Sejm VII kadencji podjął uchwałę o ustanowieniu dnia 1 lipca Dniem Sejmu Polskiego
  HISTORIA POLSKI i LITWY

  POLECAMY FILM MSZ:

  "Demokracja szlachecka Polski i Litwy"

  czyli jak rozwiązania demokracji szlacheckiej zastosowane w Polsce i na Litwie dały początek nowoczesnej demokracji.

  Demokracja szlachecka – system panujący w XV i XVI wieku w Królestwie Polskim, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W założeniu gwarantował masom szlacheckim prawo głosowania i decydowania o sprawach państwa, a także miał być przykładem tolerancji i formalnej równości praw w łonie samego stanu szlacheckiego.


  HISTORIA POLSKI i LITWY

  POLECAMY FILM MSZ:

  "Unia Polsko-Litewska 1385-1795"

  Unia polsko-litewska trwała ponad 400 lat. W 1619 r. Państwo polsko-litewskie było drugim co do wielkości krajem w Europie. Podczas bitwy pod Grunwaldem w lipcu 1410 r. połączone siły Polski i Litwy pokonały Zakon Krzyżacki ...
  Jan Matejko, "Unia lubelska" (1869)


facebook