SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25-26.04.2019 Konferencja: "DZIECI OFF-LINE - JAK WŁĄCZYĆ JE DO ŻYCIA" RODM Toruń

Prawa człowieka zostały formalnie uznane za jeden z priorytetów społeczności międzynarodowej w grudniu 1948 roku, kiedy przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zyskały one wówczas miano uniwersalnych zasad obejmujących wszelkie aspekty życia ludzkiego.

Od czasu swego utworzenia, Organizacja Narodów Zjednoczonych nadzorowała tworzenie regulacji prawnych w dziedzinie praw człowieka, dokładając wszelkich starań, aby normy te przestały być jedynie etycznymi wskazówkami, lecz stały się powszechnie obowiązującym prawem. Kodyfikacja w dziedzinie praw człowieka została już w dużej mierze przeprowadzona.

Po wieloletnich pracach Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w 1959 r. Deklarację Praw Dziecka. Niestety, z uwagi na charakter prawny nie uzyskała ona mocy obowiązującej. W 1989 w ramach ONZ została uchwalona Konwencja o Prawach Dziecka. W 1996 Rada Europy zainicjowała Konwencję o wykonywaniu praw dzieci która nabrała mocy w 2000 roku. Rzeczpospolita Polska – jako jedno z państw sygnatariuszy tejże Konwencji – również włączyła się w jej działanie. Od 2000 roku w Polsce działa Rzecznik Praw Dziecka.

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Dużym zagrożeniem ostatnio stały się również Internet.

Z tegoż też powodu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Komitet Ochrony Praw Dziecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu postanowili zorganizować Ogólnopolską Konferencję Interdyscyplinarną "DZIECI OFF-LINE - JAK WŁĄCZYĆ JE DO ŻYCIA" , która odbędzie się 25-26 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ulicy Władysława Bojarskiego 3.

Ideą przewodnią przyświecającą utworzeniu tego wydarzenia jest odnalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uchronić najmłodszych członków współczesnego społeczeństwa przed niebezpieczeństwem znajdującym się w sieciach teleinformatycznych. Podczas planowanych spotkań z przedstawicielami różnych dziedzin naukowych omówione zostaną zagadnienia z zakresu ochrony interesu najmłodszych w aspekcie praw człowieka, karnoprawnym, cywilnoprawnym oraz pedagogiczno - psychologicznym. Omówione zostaną również kwestie najczęściej popełnianych naruszeń z zakresu ochrony praw dziecka oraz sposoby na uchronienie najmłodszych przed łamaniem ich praw.


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu
Komitet Ochrony Praw Dziecka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Interdyscyplinarną
"Dzieci of-line - jak włączyć je do życia"

25-26.04.2019
Wydział Prawa i Administracji UMK w ToruniuPROGRAM KONFERENCJI - PDF


facebook