SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.10.2020 Konkurs "Grupa Wyszehradzka" RODM Toruń poleca

Chcąc podtrzymać tradycję i w tym roku nie zabraknie konkursu poświęconego ważnym aspektom związanym z polską polityką zagraniczną. Tym razem chcemy upowszechnić wiedzę o Grupie Wyszehradzkiej.

KONKURS

Konkurs trwa od 15 października i na prace czekać będziemy do 1 grudnia.

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Cele konkursu:

- propagowanie wiedzy o Grupie Wyszehradzkiej
- uzmysłowienie problemów przed jakimi stoi polska polityka zagraniczna
- upowszechnienie wiedzy o czynnikach integrujących w Europie Środkowej.

Regulamin konkursu:

§1

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

§2

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

§3

Uczestnicy przygotowują interesujące prezentacje poświęcone Grupie Wyszehradzkiej w formie elektronicznej. Preferowany format: POWER POINT.

§4

Prezentacje konkursowe będą oceniane w jednej z trzech kategorii wiekowych:
- klasy 1-4 szkoły podstawowej
- klasy 5-8 szkoły podstawowej
- klasy ze szkół ponadpodstawowych

§5

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną prezentację.

§6

Każda prezentacja musi zostać przesłana na adres Ośrodka na nośniku elektronicznym zdatnym do odczytu wraz z oddzielnie wydrukowanymi/wypisanymi informacjami:
- temat prezentacji
- imię i nazwisko Uczestnika przygotowującego prezentację
- wiek i klasę, do której uczęszcza
- numer i adres szkoły, do której uczęszcza Uczestnik
- dane kontaktowe rodziców/opiekunów (numer telefonu oraz email)
- oświadczenie o przekazaniu praw autorskich celem upowszechnienia

§7

W każdej kategorii wybrane zostaną 3 najlepsze prezentacje. Organizator daje sobie prawo przyznania wyróżnień.

§8

Prezentacje należy złożyć do 1 grudnia 2020 r. w siedzibie Ośrodka lub przesłać listownie: 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 23/35. Decyduje data stempla pocztowego.

§9

Organizatorzy oceniać będą kreatywność, pomysłowość oraz inwencję twórczą.

§10

Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 grudnia 2020 r. poprzez informację na profilu Ośrodka znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej.

§11

Zwycięskie prace zostaną opublikowane na profilu Ośrodka znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej.

§12

Zwycięzcy oraz wyróżnieni konkursu otrzymają nagrody rzeczowe: tablety, głośniki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe, oraz inne atrakcyjne nagrody.

§13

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§14

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: rodm@rodm-torun.pl, lub pod numerem telefonu: 56 610 71 34.

§15

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach informacyjnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

Opracowanie: dr Krystian Chołaszczyński.facebook