SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

7.11.2020 Konkurs "Organizacja Narodów Zjednoczonych – 75 lat na straży bezpieczeństwa i pokoju" RODM Toruń poleca

Chcąc podtrzymać tradycję i w tym roku nie zabraknie konkursu poświęconego ważnym aspektom związanym z polską polityką zagraniczną. Tym razem chcemy upowszechnić wiedzę o Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ i 75 lat istnienia tejże organizacji.


Konkurs trwa od 15 listopada i na prace czekać będziemy do 15 grudnia.

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.


Cele konkursu:

  • propagowanie wiedzy o Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ
  • uzmysłowienie problemów przed jakimi stoi światowa polityka
  • upowszechnienie wiedzy o czynnikach integrujących świat, demokracji, prawach człowieka i innych ważnych elementach kształtujących światowy ład.

Regulamin konkursu:

§1
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

§2
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

§3
Uczestnicy przygotowują interesujące prace rysunkowe z zakresu tematyki poświęconej Organizacji Narodów Zjednoczonych przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie A4.

§4
Prezentacje konkursowe będą oceniane w jednej z trzech kategorii wiekowych:
- klasy 1-4 szkoły podstawowej
- klasy 5-8 szkoły podstawowej
- klasy ze szkół ponadpodstawowych

§5
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

§6 Każda praca musi zostać przesłana na adres Ośrodka wraz z oddzielnie wydrukowanymi/wypisanymi informacjami:
- temat pracy
- imię i nazwisko Uczestnika przygotowującego prezentację
- wiek i klasę, do której uczęszcza
- numer i adres szkoły, do której uczęszcza Uczestnik
- dane kontaktowe rodziców/opiekunów (numer telefonu oraz email)
- oświadczenie o przekazaniu praw autorskich celem upowszechnienia

§7
W każdej kategorii wybrane zostaną 3 najlepsze prace. Organizator daje sobie prawo przyznania wyróżnień.

§8
Prace należy złożyć do 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Ośrodka lub przesłać listownie: 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 23/35. Decyduje data stempla pocztowego.

§9
Organizatorzy oceniać będą kreatywność, pomysłowość oraz inwencję twórczą.

§10
Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 grudnia 2020 r. poprzez informację na profilu Ośrodka znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej.

§11
Zwycięskie prace zostaną opublikowane na profilu Ośrodka znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej.

§12
Zwycięzcy oraz wyróżnieni konkursu otrzymają nagrody rzeczowe: tablety, głośniki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe, oraz inne atrakcyjne nagrody.

§13
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§14
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: rodm@rodm-torun.pl, lub pod numerem telefonu: 56 610 71 34.

§15
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach informacyjnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach).


Opracowanie: dr Krystian Chołaszczyński.
facebook