SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.05.2021 DYSKUSJA ONLINE: POLSKI RZYM ARTYSTYCZNY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ RODM Toruń

Polski Rzym artystyczny po II wojnie światowej. W dniu 21 lipca 1943 r. Naczelny Wódz Wojsk Polskich gen. Kazimierz Sosnkowski powołał 2. Korpus pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Formacja skupiła żołnierzy o różnych rodowodach i wojennych drogach.

W zależności od miejsc, z których przybyli, nazywano ich: „prawosławnymi” - jeżeli rekrutowali się z Armii Polskiej w Związku Sowieckim gen. Andersa, a wcześniej doświadczyli łagrów, zsyłek i więzień w łagrach oraz pobytu na „nieludzkiej ziemi”; „ramzesami”- jeśli wywodzili się z Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich gen. Stanisława Kopańskiego, mając za sobą walki pod El-Ghazalą i zaciekłą obronę Tobruku oraz „lordami”, którzy przybyli z Wielkiej Brytanii. We Włoszech dołączyli do nich „kacetowcy” i „oflagowcy” – uwolnieni więźniowie z obozów koncentracyjnych i jenieckich. Ich przeżycia wywarły silny wpływ na charakter 2. Korpusu i jego działalność społeczną, polityczną i nade wszystko kulturalną.

Życie kulturalne 2. Korpusu było bardzo bogate: dotyczyło to nie tylko życia literackiego, teatralnego czy nawet filmowego, lecz również działań plastycznych. Szczególnie rozwinęła się ona na Bliskim Wschodzie, a później również na terenie Włoch. Polscy artyści -malarze tacy jak Karol Badura, Zygmunt Turkiewicz, Jan Kościałkowski, Aleksander Werner czy Henryk Siedlanowski uchwycili w swoich dziełach fragmenty bitewnych scen czy też portrety kolegów. Dotyczyło to zwłaszcza okresu bitwy pod Monte Cassino. Po tej bitwie i przemieszczeniu się 2. Korpusu pod Rzym, polscy artyści-żołnierze oraz przyszli studenci rzymskiej Akademii Sztuk Pięknych szybko wpisali się w odradzające życie plastyczne w Wiecznym Mieście. Od 1946 r. działała słynna Rzymska Szkoła Malarstwa Mariana Bohusza-Szyszki, która stała się kuźnią polskich talentów malarstwa, a samo miasto stało się domem dla wielu polskich artystów.

Na wspomniane tematy rozmawiali prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz - historyk sztuki, krytyk sztuki i kurator, twórca i kierownik Katedry Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska). Profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (Wielka Brytania) oraz członkiem Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA - oraz dr Jan Wiśniewski - koordynator RODM Toruń.


Zapraszamy do obejrzenia!