SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

31.05.2021 Konkurs "Wybitne Polki" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza do udziału w konkursie „Wybitne Polki”. Zadaniem uczestników będzie stworzenie prezentacji multimedialnej o wybranej wybitnej Polce spośród osób zaprezentowanych w publikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Prace będzie można przesyłać od 1 do 15 czerwca.

CELE KONKURSU:

  • Upowszechnienie kampanii Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  • Docenienie roli kobiet
  • Zachęcenie młodzieży do zaangażowania się w życiu publicznym
  • Promowanie dobrych wzorców.

REGULAMIN KONKURSU:

§1
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

§2
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

§3 Uczestnicy przygotowują interesujące prezentacje (preferowany format: POWER POINT) na temat wybranej kobiety, której sylwetka znajduje się w publikacji MSZ „Wybitne Polki”, dostępnej pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/obchody230rocznicyKonstytucji3MajaorazKampaniaWybitnePolki.

§4
Prezentacje konkursowe będą oceniane w jednej kategorii wiekowej obejmującej uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

§5
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną prezentację.

§6
Każda prezentacja musi zostać przesłana na adres Ośrodka na nośniku elektronicznym zdatnym do odczytu wraz z oddzielnie wydrukowanymi/wypisanymi informacjami:

  • temat prezentacji
  • imię i nazwisko Uczestnika przygotowującego prezentację
  • wiek i klasę, do której uczęszcza
  • numer i adres szkoły, do której uczęszcza Uczestnik
  • dane kontaktowe rodziców/opiekunów (numer telefonu oraz email)
  • oświadczenie o przekazaniu praw autorskich celem upowszechnienia

§7
Wyłonione zostaną trzy najlepsze prezentacje. Organizator daje sobie prawo przyznania wyróżnień.

§8
Prezentacje należy złożyć do 15 czerwca 2021 r. w siedzibie Ośrodka lub przesłać listownie: 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 23/35.
Decyduje data stempla pocztowego.

§9
Organizatorzy oceniać będą kreatywność, pomysłowość oraz inwencję twórczą.

§10
Ogłoszenie wyników nastąpi do 23 czerwca 2021 r. poprzez informację na profilu Ośrodka znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej.

§11
Zwycięskie prace zostaną opublikowane na profilu Ośrodka znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej.

§12
Zwycięzcy oraz wyróżnieni konkursu otrzymają nagrody rzeczowe: tablety, głośniki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe, oraz inne atrakcyjne nagrody.

§13
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§14
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: rodm@rodm-torun.pl, lub pod numerem telefonu: 56 610 71 34.

§15
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach informacyjnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach).


Zapraszamy do udziału!


facebook