SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

31.05.2021 Polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe odbyły się w poniedziałek RODM Toruń

31 maja w Alcalá de Henares. W trakcie konsultacji ministrowie spraw zagranicznych omówili szereg tematów z zakresu relacji dwustronnych i wielostronnych. Jednym z głównych omawianych tematów była sytuacja w państwach objętych Partnerstwem Wschodnim oraz dyskusja na temat sytuacji w państwach południowego sąsiedztwa UE. Ministrowie zapewnili się o wzajemnym poparciu i zrozumieniu dla działań w obu wymiarach polityki sąsiedztwa UE.

Innym ważnym tematem rozmów była prezentacja przez szefa MSZ informacji na temat stanu rozwoju inicjatywy Trójmorza, która spotkała się z zainteresowaniem szefowej hiszpańskiej dyplomacji.

Ministrowie wymienili się także spostrzeżeniami na temat stanu relacji między Unią Europejską a państwami Ameryki Łacińskiej, także w kontekście prac nad umowami stowarzyszeniowymi UE z wybranymi państwami Ameryki Łacińskiej i Mercosurem.

Na zakończenie spotkania ministrowie podpisali cztery porozumienia: o współpracy między Ministerstwami Spraw Zagranicznych, między Akademiami Dyplomatycznymi, w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także Protokół o przyjęciu Programu współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki.

Podpisane porozumienia przyczynią się do wzmocnienia polsko-hiszpańskiej współpracy, m.in. poprzez ustanowienie mechanizmu regularnych konsultacji politycznych kierownictwa resortu i dyrektorów departamentów. Celem tych konsultacji będzie m.in. monitorowanie wdrażania postanowień konsultacji międzyrządowych i przygotowanie kolejnych ich edycji. Łącznie podczas trzynastej edycji polsko hiszpańskich konsultacji międzyrządowych podpisano sześć porozumień, w tym o współpracy przy rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz w sprawie polityki przemysłowej.


facebook