SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.08.2021 Debata: Ekologia wyzwaniem współczesności RODM Toruń

Ekologia to promowanie pozytywnych postaw oraz rozwiązań mających chronić środowisko przed zgubnym działaniem człowieka. Ochrona środowiska dotyczy jednak nie tylko przyrody ale przede wszystkim warunków życia społeczeństwa w środowisku przyrodniczym. Szerzenie idei społecznej odpowiedzialności za środowisko jest ważnym i potrzebnym działaniem, które może stanowić punkt wyjścia w procesie kreowania pozytywnych zmian w relacji człowiek – środowisko. Niemniej jednak warunkiem pozytywnych zmian jest ugruntowanie tzw. głębszej świadomości ekologicznej, której istotą jest, odmienny od współcześnie akceptowanego, paradygmat rozumienia świata przyrody oraz miejsca i roli człowieka w środowisku.

Papież Franciszek w czerwcu 2021 r. stwierdził:

Potrzebujemy integralnej ekologii człowieka, która przekształci nasze style życia, naszą relację z zasobami ziemi; która zajmie się nie tylko problemami środowiskowymi, ale człowiekiem w całości, odpowiadając na wołanie biednych.

Na związane z tym kwestie zwrócili uwagę podczas debaty pt. "Ekologia wyzwaniem współczesności" członkowie Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży.


Debatę współorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu
oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.facebook